Privacy policy

Onze praktijk hanteert een strikt privacy beleid voor haar cliënten.

De medische en administratieve gegevens van iedere cliënt worden geregistreerd met het doel de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Op deze registratie is de wet op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Regelement

Uw tandarts/specialist gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de gegevens van de patiënt. Om dit te waarborgen is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Het reglement luidt als volgt:

 • Iedere medewerker en/of persoon die werkzaamheden uitvoert in/voor het centrum heeft geheimhoudingsplicht.
 • Behalve de tandarts/specialist die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere medewerkers in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.
 • De cliënt heeft ten alle tijden het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Zonodig kan de cliënt zijn/haar behandelend specialist verzoeken de gegevens te wijzigen
  indien de gegevens naar mening van de cliënt onjuist zijn.
 • Alleen gegevens die relevant zijn voor de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de kwaliteit van de zorg, waaronder tandheelkunde, verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar
  zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw specialist.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.